Kultura i społeczeństwo

Wybory parlamentarne 2015 – cz.II Ochrona środowiska

Alicja Barcikowska 23 października 2015 r.

logo sejm

Zwierzęta i przyroda nie mają głosu w wyborach. Natomiast my możemy być ich głosem.

Aby świadomie wybrać, sama dokonałam przeglądu stanowisk i programów wszystkich partii startujących w wyborach parlamentarnych pod kątem ochrony przyrody i zwierząt. Nie jest to na pewno zestawienie kompletne, ale mam nadzieję, że może być pomocne.

Szukałam głównie informacji dotyczących stanowiska partii wobec globalnego ocieplenia i polityki klimatycznej, odnawialnych źródeł energii, dopuszczalności GMO w rolnictwie i preferowanego modelu rolnictwa, spraw transportu, w szczególności kolejowego i publicznego. Nie wszystkie partie mają swoje oficjalne stanowiska na ten temat, w tym przypadku opierałam się na wypowiedziach medialnych liderów.

Według Instytutu na rzecz Ekorozwoju w toczącej się kampanii parlamentarnej żadna z partii nie zaprezentowała całościowej wizji rozwoju energetyki i zmian w miksie energetycznym. Niewiele mówi się o sektorze energii odnawialnej i jądrowej, a prawie zupełnie pominięto kwestie efektywności energetycznej.

1. Prawo i Sprawiedliwość

Wymagania związane z ochroną klimatu PiS postrzega jako zagrożenie: Największym utrudnieniem w dziedzinie produkcji energii elektrycznej jest prowadzona przez Unię Europejską polityka klimatyczna, nakładająca obowiązki w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. PiS chce renegocjacji „skrajnie niekorzystnego dla Polski paktu klimatyczno-energetycznego” i dalszego oparcia polskiej energetyki na węglu.

Jednocześnie chce wspierać rozwój takich rodzajów instalacji wytwarzających energię elektryczną i ciepło ze źródeł odnawialnych: Będziemy zatem promowali nowy system wsparcia rozwoju OZE, oparty na rachunku ekonomicznym oraz wykorzystaniu krajowych źródeł odnawialnych.

Prawo i Sprawiedliwość wpisało w swój program, że do strategicznych celów polityki gospodarczej należy zliczyć odbudowanie polskiego kolejnictwa oraz utrzymanie własności Skarbu Państwa w tym sektorze. Odbudowania kolejnictwa wymaga konieczność wyeliminowania wjazdu samochodów do centrów dużych miast i unikania zatorów na drogach, a także dążenie do poprawy bezpieczeństwa podróżnych i stanu środowiska. Jako cel priorytetowy PiS chce potraktować wdrażanie zasady „tiry na tory”. Problemów transportowych w miastach nie można rozwiązać w oparciu o transport indywidualny czy jedynie poprzez rozbudowę dróg na przedmieściach. Dlatego uzupełnieniem rozwoju transportu drogowego i transportu kolejowego musi być rozbudowa systemów tramwajowych (trolejbusowych, sieci autobusów elektrycznych).

PiS jest przeciwko GMO w rolnictwie.

2. Platforma Obywatelska

W obszernym programie PO wiele jest postulatów proekologicznych. PO deklaruje wspieranie modernizacji taboru, linii kolejowych i dworców, oparte na sprawnym wykorzystaniu środków unijnych i lepszą koordynację transportu publicznego, wprowadzenie możliwości finansowania dróg i pasów rowerowych z budżetu, by miasta mogły liczyć na pokrycie części wydatków na poprawę infrastruktury dla rowerzystów, tworzenie zachęt do rozwijania energetyki „rozproszonej”, prosumenckiej, na użytek gospodarstw domowych, wprowadzanie budżetów obywatelskich w każdym mieście.

Odpowiadając na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, PO chce wdrożyć ogólnokrajowy program rozwoju mikroretencji, realizowany równolegle ze strategicznymi inwestycjami w zbiorniki przeciwpowodziowe i regulację rzek. W programie jest też poprawa jakości powietrza zatruwanego tzw. niską emisją (np. pyłami powstającymi przy spalaniu opału w domowych piecach i kominkach) oraz ochrona przed degradacją gleb.

PO popiera Transatlantycką umowę inwestycyjno-handlową (TTIP), która może skutkować obniżeniem standardów zatrudnienia, socjalnych, środowiskowych, prywatnych i konsumenckich w handlu między USA a UE. Greenpeace o TTIP

PO jest przeciwne uprawie GMO w Polsce, ale popiera stosowanie GMO w produkcji żywności. Koalicja PO-PSL wydłużyła moratorium na stosowanie GMO w paszach do końca 2016 r. mimo że mógł już obowiązywać zakaz.

3. Razem

Partia wyraża zdecydowane poparcie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Chce też odtworzenia stopniowo sieci lokalnych połączeń kolejowych i autobusowych: Zamiast wydawać pieniądze na pokazowe projekty, takie jak Pendolino, skoncentrujemy inwestycje na przewozach lokalnych.
Jest za zawetowaniem TTIP – niekorzystnego porozumienia handlowego miedzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, które stworzy groźne przywileje dla korporacji.

Partia nie ma jasnego stanowiska w sprawie GMO w rolnictwie.

Głosowanie na Razem rekomenduje na Facebooku Adam Wajrak.

4. KORWiN

Lider ugrupowania Janusz Korwin Mikke wielokrotnie wypowiadał się, że globalne ocieplenie to wymysł pseudonaukowców i w ogóle nie stanowi problemu, powtarzając przy tym regularnie kilka mitów.

Program partii zakłada odejście od pakietu energetyczno-klimatycznego w obecnie obowiązującym zakresie lub też pokrywanie kosztów jego funkcjonowania ze środków unijnych.

W programie partii są postulaty prywatyzacji kolei czy zniesienia konieczności uzyskiwania pozwoleń na wycinkę drzew na terenach prywatnych – skutki łatwe do przewidzenia.
Choć nie znalazłam tego w programie, lider JKM jest także za prywatyzacją lasów i GMO w rolnictwie.

5. Polskie Stronnictwo Ludowe

PSL w swoim programie ma rozdział o ochronie środowiska. Partia deklaruje wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionach, ale też rozbudowę energetyki opartej na surowcach krajowych (węgiel, gaz łupkowy), modernizację transportu kolejowego i zaprzestanie likwidacji połączeń kolejowych w Polsce północnej i wschodniej, bezwzględne przestrzeganie zasad zagospodarowania terenów zalewowych i osuwiskowych, rozwiązanie problemu odpadów, w tym usprawnienie systemu zbiórki zużytych produktów AGD i opakowań.

PSL deklaruje też popularyzację kryteriów i efektów zrównoważonego rozwoju we wszystkich sferach działalności gospodarczej, oświatowej i publicystycznej, a także w programach nauczania wszystkich szkół, niestety należy wątpić, czy oznacza to też sprzeciw wobec przemysłowych hodowli zwierząt. W praktyce PSL wspiera niezrównoważone rolnictwo przemysłowe. Koalicja PO-PSL wydłużyła moratorium na stosowanie GMO w paszach do końca 2016 r. mimo że mógł już obowiązywać zakaz.

6. Zjednoczona Lewica: Koalicja partii politycznych: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Twój Ruch, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy, Partia Zieloni, Polska Partia Pracy – Sierpień 80

Zjednoczona Lewica w swym programie wyborczym ma rozdział o ochronie środowiska. Wchodząca w skład koalicji Partia Zieloni w centralnym punkcie swojego programu stawia zrównoważony rozwój.

Zjednoczona Lewica zdecydowanie popiera rozwój odnawialnych źródeł energii, ogłosiła Pakt dla OZE postulując m.in. wpisanie efektywności energetycznej i OZE do krajowych priorytetów inwestycyjnych. Niemniej deklaruje też, że polska energetyka powinna opierać się też na węglu.

Jednym z postulatów Zjednoczonej Lewicy jest podtrzymanie sprzeciwu wobec GMO. Partia chce także wsparcia dla rolnictwa ekologicznego.

W programie znajdziemy też takie postulaty jak:
-ochrona publicznego charakteru Lasów Państwowych oraz jasne określenie zasad ich funkcjonowania,
-zakaz szczelinowania hydraulicznego,
-obowiązek stosowania klauzul ekologicznych przy zamówieniach publicznych,
-zmiana roli Ministerstwa Środowiska, by jego główną rolą była ochrona przyrody,
-uczynienie z Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska prawdziwej straży ekologicznej,
-przywrócenie przepisu o opiniowaniu przez gminy tworzenia nowych parków narodowych,
-połączone ze zwiększonymi proporcjonalnie subwencjami dla gmin z tytułu powołania nowego parku,
-przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego i urbanistyki,
-przygotowanie ogólnopolskiego programu poprawy jakości powietrza, w szczególności walki z „niską emisją” u źródeł,
-wprowadzenie zasad ochrony przeciwpowodziowej, uwzględniających naturalną retencję i renaturyzację rzek,
-publiczne wsparcie dla gmin dążących do samowystarczalności energetycznej z wykorzystaniem efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii,
-zwiększenie nakładów finansowych na termomodernizację budynków,
-wprowadzenie zasady, że co najmniej 20% żywności podawanej w publicznych stołówkach powinno pochodzić z upraw ekologicznych,
-przyjęcie ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.

7. Kukiz’15

W programie brak wyodrębnienia spraw ochrony środowiska. Wyrażony jest za to ostry sprzeciw wobec unijnego pakietu klimatycznego bez żadnych własnych propozycji, jak chronić klimat: Nie zamierzamy renegocjować pakietu energetyczno-klimatycznego. Kiedy tylko uzyskamy wpływ na rząd, zamierzamy natychmiast jednostronnie pakiet wypowiedzieć.

Przeciwnicy GMO w rolnictwie. W programie deklarują: Nie pozwolimy na wypieranie tradycyjnego rodzinnego rolnictwa przez korporacyjne rolnictwo wielkoprzemysłowe, które niszczy lokalną gospodarkę, zdrowie ludzi i zwierząt, naturalne i kulturowe bogactwo. Musimy umożliwić rolnikom sprzedaż bezpośrednią produktów przetworzonych i zakazać obrotu i upraw GMO.

8. Nowoczesna Ryszarda Petru

W kierunkach programowych brak jest wyodrębnionego zagadnienia ochrony środowiska. W programie partii wyrażony jest postulat rozwoju nowoczesnego rolnictwa, opartego o slow food i niewielkie, jakościowe gospodarstwa rolne.

Opierając się na przekazach medialnych, można się dowiedzieć, że partia ta deklaruje zdecydowane poparcie dla OZE.

Nowoczesna popiera Transatlantycką umowę inwestycyjno-handlową (TTIP), która może skutkować obniżeniem standardów zatrudnienia, socjalnych, środowiskowych, prywatnych i konsumenckich w handlu między USA a UE. Greenpeace o TTIP

Pomocne strony:
http://zielonewybory.pl/test/test-wyborczy/ Test Europejskiego Centrum Klimatu i Środowiska skupia się na zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, ale pojawiają się w nim również pytania o hodowlę zwierząt na futra, ubój rytualny i myśliwstwo. Nie odpowiedziały komitety PO i PiS, a partia Korwin odmówiła udziału w projekcie. Odpowiedziały: Zjednoczona Lewica, Nowoczesna, SLD, Partia Razem i Kukiz’15.

http://gramwzielone.pl/trendy/18340/debata-politykow-o-energetyce-jeszcze-200-lat-na-weglu-czy-kierunek-oze Debata polityków o energetyce: „jeszcze 200 lat na węglu” czy kierunek OZE?Wydarzenia

plakat Europejskie Drzewo Roku 2019

Głosowanie! Krasnostawskie drzewo w konkursie na Europejskie Drzewo Roku 2019!

01/02/2019 - 28/02/2019
industry-1752876_960_720

Apel do mediów: informujcie o globalnym ociepleniu

12/11/2018 - 31/12/2019
GO Krasnystaw 16.11.2018

Globalne ocieplenie – co nas czeka? – prelekcja w Krasnymstawie

16/11/2018
Więcej wydarzeń

Fundacja Sanctus Nemus

Fundacja Sanctus Nemus

Prześlij artykuł

Dodaj artykuł

Masz tekst, którym chcesz się podzielić?

Opublikuj go w EkoPrzewodniku!